چاپ خبر Print

تهدیدات پیش روی مکتب امنیتی ج.ا.اتهدیدات پیش روی مکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر امام خمینی(ره) 

حجت الاسلام والمسلمین دکتر متفکر


آقای متفکر در جلسه خود کوشیدند تا ابتدا تعریفی را از مکتب امنیتی ج.ا.ا ارائه دهند و سپس بر موضوع اصلی سخنرانی خود متمرکز گردند. از نظر وی ارکان امنیتی مکتب ج.ا.ا از نظر امام به پنج دسته تقسیم می گردد:

1- مرجع امنیت :       

الف)دین و اصل اسلام        

ب)ولی امر مسلمین و امامت امت        

         ج) مومنان و مردم 

    د) رژیم یا نظام       

         

 2- تهدیدکنندگان امنیت داخلی

3-  تامین کنندگان امنیت داخلی        

4-  اهداف امنیت داخلی         

5- منابع تأمین امنیت

در نمودار زیر به نحوی دیگر این ارکان مشخص شده اند:

 

در ادامه ابعاد امنیت در مکتب امنیتی مورد نظر امام، البته از بعد سیاسی آن به دو بعد تقسیم شد که در ادامه به آنها اشاره می گردد:

الف) بعد سیاسی امنیت در مکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر حضرت امام(ره)

اهداف کلی امنیت سیاسی درمکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر حضرت امام(ره)

1- تثبیت اقتدار نظام جمهوری اسلامی  

2- صدور انقلاب و انتقال ارزش‌های آن به کشورهای اسلامی و جهان       

3- عدم سازش با ظالمان         

4- بیداری ملتها

5- احیای هویت مسلمین جهان 

6- قطع ریشه های فساد

 اصول موثر بر بعد سیاسی امنیت  درمکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر حضرت امام(ره):

1- اصول ناظر بر امنیت سیاسی در عرصه ی ملی (ایران به عنوان محور جهان اسلام)

2-  اصول ناظر بر امنیت سیاسی در عرصه ی جهان اسلام

3- اصول ناظر بر امنیت سیاسی در عرصه ی جبهه ی جهانی محرومین و مستضعفین       

 

 

 

 

 

آقای متفکر در ادامه ابعاد گوناگون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، حقوقی،علم وفناوری و نظامی امنیت در مکتب امنیتی امنیتی ج.ا.ا را از منظر امام بطور خلاصه این گونه دسته بندی نمودند:

ب) بعد اقتصادی امنیت در مکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر امام (ره)

1- اصول ناظر بر امنیت اقتصادي درمکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر حضرت امام(ره)

 

1-1- اصول ناظر بر امنیت  اقتصادي در سطح ملي (ايران اسلامي)

2-1-  اصول‌ ناظر‌ بر امنیت اقتصادي در سطح جهان اسلام         

3-1-  اصول ناظر بر امنیت اقتصادي در جبهه جهاني محرومين و مستضعفين

         

2- اهداف امنیت اقتصادی در مکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر حضرت امام(ره)

      1-2- حفظ منافع ملی و ذخایر ارضی        

2-2-  تحقق قسط و عدالت اجتماعی    

3-2-خودکفایی صنعتی و فناوری         

4-2- تأمین امنیت مالی و اقتصادی جامعه        

5-2-  قطع سلطه بیگانگان      

6-2- مبارزه با رفاهطلبی

7-2- قطع وابستگی از بیگانگان

 

         

3- راهبردهای دستیابی به امنیت اقتصادی در مکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر حضرت امام(ره)

 

1-3-  اتکال به خدا     

2-3- خودباوری و پشتکار        

3-3-  تلاش برای دستیابی به دانش فنی و فنآوری       

4-3-   نفی وابستگی و خودباختگی      

5-3-   صبر و قناعت   

6-3-  حمایت از مبتکران و فنآوران      

7-3-   اراده ی عمومی و عمل  

8-3- فراخوانی جوانان  

9-3-   استقبال از تحریم اقتصادی و انزوا

10-3-   تحمل سختیها و مشکلات      

 

ج)  بعد فرهنگی امنیت در مکتب ج.ا.ا از منظر امام(ره)

1-  اصول ناظر بر امنیت فرهنگي در درمکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر حضرت امام(ره)

1-1- اصول ناظر بر امنیت فرهنگي در سطح ملي (ايران اسلامي)

2-1- اصول ناظر بر امنیت  فرهنگي در سطح جهان اسلام

 

2-  اهداف امنیت فرهنگی درمکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر حضرت امام(ره)

3- اصول دفاع فرهنگي امنیت درمکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر حضرت امام(ره)

1- قطع وابستگي فرهنگي       

2-دفاع همه‌جانبه از ارزش‌هاي ديني     

3- تحول فرهنگي       

4- حضور مؤثر حوزة علميه و روحانيت   

5- توجه به مراکز آموزشي و تبليغي      

6- مشارکت فعال زنان  

7- توجه به جوانان و مشکلات آنان       

8- مبارزه با رفاه ‌طلبي

 

         

د)  بعد اجتماعی امنیت در مکتب ج.ا.ا از منظر امام(ره)

1- عامل ناهنجاریها و بی نظمیها

2- سازوکارهای کنترل اجتماعی

3- شیوه های کنترل اجتماعی  

3- عوامل استقرار امنیت اجتماعی        

1-3- استقرار عدالت اجتماعی  

2-3- امنیت مسکن و شغل      

3-3- مبارزه با مفاسد و انحرافات اجتماعی        

4-3- نظارت عمومی    

4- مؤلفه های امنیت اجتماعی  

1-4- هویت    

2-4- قوم       

3-4- عدالت اجتماعی  

4-4- باور       

5-4- اعتماد به نفس

6-4- آرامش روانی

 

 

ه )بعد نظامی امنیت در درمکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر حضرت امام(ره)

1- اصول ناظر بر بعد نظامی امنیت ملی دردرمکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر حضرت امام(ره)

2- اصول ناظر بر بعد نظامی در سطح جهان‌ اسلام‌

3-اصول ناظر بر بعد نظامی در سطح‌ جبهه‌ جهاني مستضعفين     

4-اهداف بعد نظامی امنیت داخلی در درمکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر حضرت امام(ره)

   1- دفع تجاوز دشمن

2- حفظ اسلام

3- حفظ مرز جغرافیایی و تمامیت ارضی کشور 

   4- حفظ عزت و شرف میهن               

5- تنبیه متجاوز و جبران خسارت

 

 

 

و)بعد حقوقی فقهی درمکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر حضرت امام(ره)

1ـ آزادی حقوقی یا تجویزی

2ـ حقوق اقلیت ها در بیانات امام خمینی (ره)

3ـ  قرآن بهترین کتاب قانون

4ـ قوانین الهی و قوانین بشری

5ـ پیوند قوانین الهی با اخلاق

6ـ احترام به نهادهای قانونگذار

7ـ نهادهای مبارزه با فساد اداری در کشور

8ـ مصادیق فساد اداری در جامعه

9ـ محورهای قانون اساسی

10ـ حقوق مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

11ـ حقوق اقلیت ها در قانون اساسی

 

ز) بعد علم و فناوری مکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر حضرت امام(ره)

1ـ واکاوى مناسبات علم و دین درمکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر حضرت امام(ره)

2- نقد اندیشه  امنیت زدایی تعارض علم و دین

3- ریشه هاى جدا انگارى علم و دین درمکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر حضرت امام(ره)

4-نقش استعمار در جدایى علم و دین

5-تبلیغات گسترده علیه منادیان دین

6-اختلاف انداختن بین دانشگاهى و روحانیت با هدف جلوگیرى از پیشرفت کشور

7-ترویج نظریه جدایى دین از سیاست

8-بى خبرى مربیان تربیتى از اسلام

9-تفکر دوگانه باطلِ سراپا شرقى یا غربى

10-آموزش هاى شرقى و غربى در دانشگاه ها

11-  علم جداى از دین درمکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر حضرت امام(ره)

12- سنخ شناسى علم نافع درمکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر حضرت امام(ره)

13- وحدت علم و دین، مهم ترین عامل براى رشد و تعالى انسان درمکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر حضرت امام(ره)

 

بخش اساسی سخنان آقای متفکر به مسئله سلب کننده های امنیت در مکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر امام اختصاص داشت که در هفت حوزه آنها را بررسی نمودند:

 

قسمت اول : آسیب های امنیت درمکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر حضرت امام(ره)

قسمت دوم :آفتهای امنیتی زدای انقلاب درمکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر حضرت امام(ره)

 قسمت سوم : جریانات انحرافی درمکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر حضرت امام(ره)

قسمت چهارم :  بحران های فراروی انقلاب اسلامیدرمکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر حضرت امام(ره)

قسمت پنجم : تهدیدات امنیت داخلی درمکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر حضرت امام(ره)

 

 

1- جغرافياي امنيتي وآسیب های بنیادین داخلی آن

2- سطوح جغرافياي امنيتي

3- بينش و روش امام خميني (قدس سره)در تحليل پديده هاي نا امنی بنیادین اجتماعي       

1-3- ساخت مركزي ولايت 

2-3- ساختهاي پيراموني    

4- بازشناسي زمينه هاي وقوع نا امنی بنیادین داخلی

1-4- آسيب محيط ارزشي و تسري آن به ساختها    

2-4- آسيب ساخت مركزي و تسري آن به پيرامون و محيط  

3-4- آسيب پذيري ساختهاي پيراموني و تسري آن به مركز   

1-3-4- ساخت سياسي     

2-3-4- ساخت اقتصادي    

3-3-4- ساخت فرهنگي    

5- آسيب روابط متقابل ساختارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- آسیب های فرهنگی

الف. عوامل فرهنگی آموزشی

ب. عوامل فرهنگی تربیتی

ج. عوامل فرهنگی اعتقادی

د. عوامل فرهنگی شخصیتی

هـ. نفوذ فرهنگی بیگانگان

ز. عوامل فرهنگی اقتصادی

 

 

7ـ  آسیب های امنیت اجتماعی

    

1-7-  جدایی زمامداران و مردم

2-7-فقرو استضعاف

3-7- احتکار

4-7-گرانفروشی وتهدید اجتماعی

5-7- سرقت و اختلاس

6-7- شیوع فحشاء

8- آسیبهای مالی و اقتصادی

1-8- اقتصاد تک محصولی

2-8- فساد مالی

 

ایشان در در یکی دیگر از اساسی ترین مباحث خود به جریان های انحرافی در مکتب امنیتی ج.ا.ا از منظر امام پرداختند که عبارت بودند از:

 

 

اول: نهضت آزادی (نهضت التقاطی)

دوم: گروه‌های تجزیه‌طلب (کاسبانِ نژاد و قومیت)

سوم: انجمن حجتیه (طایفه تحجر)

چهارم: وهابیت و بهائیت (فرقه انگلیسی)

پنجم: ملی‌گرایان (ملی‌گراها بر ضد ملت)

ششم: جریان سرمایه‌داری (زالوصفتان)

هفتم:جریان شریعتمداری (انحراف با پوشش نفاق)

هشتم: جریان انحراف منتظری(قائم مقام رهبری)

از نظر آقای متفکر، تهدیدات هر کدام از این جریان های انحرافی کماکان در دوره زعامت حضرت آقا بازتولید شده اند که عبارتند از:

 

1- تهديد امنيت ملي

1ـ1تهدید سیستم سیاسی _ اجتماعی( نظام جمهوری اسلامی)

 1ـ 2 تهدید استقلال کشور

1ـ 3 تهدیدتمامیت ارضی کشور

1ـ 4 تهدیدجان مردم

1ـ 5 تهدید رفاه اقتصادی

1ـ 6 تهدید پرستیژ و جایگاه ومنزلت ژئوپلیتیک کشور

2-  تهدیدات امنیت شخصي

1-2- تهدیدات در حوزه آزادی شهروندان

2-2- تهدیدات در حوزه زندگي خصوصي و کرامت شهروندان

3-2- تهدیدات در حوزه آبرو و حیثیت شهروندان

 

3ـ  تهديدات سياسي امنيت داخلی در مکتب امنیتی ج.ا.ا ازمنظر حضرت امام(ره)

1-3- وابستگي كارگزاران نظام به شرق و غرب

2-3- حكومت بر بدن ها نه قلب ها

3-3- كاخ نشيني و رفا ه زدگي مسئولين

4-3- بي تفاوتي سياسي، انفعال و كاهش حضور مردم در انتخابات

5-3- دوگانگي گفتار و كردار مسئولين

6-3- تضعيف ارگان ها و سازما نهاي دولتي

7-3- انحصارگرايي صنفي در مسايل سياسي

8-3- تفاوت بين رأي تود ه ها با رأي خواص و نخبگان

9-3- بي ثباتي سياسي و اختلافات داخلي

10-3- كناره گيري، ضعف و تضعيف روحانيت

11-3- آسيب رساندن به انقلاب با استفاده از نيروهاي داخلي دشمنان

12-3- قانون گريزي

13-3- خوش بيني به ابرقدرتها

14-3- سازمان ها و مجامع بين المللي

 

4ـ تهديدات فرهنگی امنیت داخلیدرمکتب امنیتی ج.ا.ا ازمنظر حضرت امام(ره)

 

1ـ سکولاریزاسیون (بی دینی و بی هویت سازی جامعه)

2- واتیکانیزاسیون (ترویج جدایی دین از سیاست)

3-بالکانیزاسیون (تقویت قومی گرایی، فرقه گرایی)

4- آندلسیزاسیون (ترویج فساد و فحشا در جامعه)

5ـ خواص بی بصیرت

 

1-5- اصل انحراف از ارزش های اسلامی و اخلاقی

2-5- اصل اختلاف و تفرقه

3-5- اصل خود باختگی

4-5- اصل تحریف آرمان ها و ارزش ها

5-5- اصل قانون شکنی و ایجاد تفرقه

6-5- اصل وابستگی فکری به غرب

7-5- اصل اسلام منهای روحانیت و ولایت

8-5- اصل ارائه ی چهره طاغوتی از حکومت

9-5- اصل ارائه ی چهره ی واژگونه از اسلام

10-5- اصل اشرافی گری و تجمل گرایی

11-5- شناختن، بی توجهی و تبعیت نکردن از ولايت فقيه

12-5- كفران و فراموشی نعمت ها

 

6ـ تهدیدات اقتصادی امنیت داخلیدر مکتب امنیتی ج.ا.ا ازمنظر حضرت امام(ره)

 

1- وابستگی اقتصادی

2- طمع استعمارگران برای دستیابی به منابع و مخازن طبیعی

3- ضعف قدرت  اقتصادی درمقابله با قدرتمندان

4- تحریم اقتصادی

5- تهدید قدرت اقتصادی کشور

6-  تهدیدات امنیت اقتصادی در سطح ملی

7- تهدید اقتصادی در چارچوب برنامه ریزی راهبردی

8- تهدیدات اقتصادی خارجی تاثیرگذار بر امنیت داخلی

1-8- تحریم و فشار اقتصادی

2-8- جنگ اقتصادی

3-8- بایکوت


1401/09/16 - ١٤:٠٤ / شماره خبر: ٣٤٠٠ / تعداد نمایش خبر: 46
1401/09/16 - ١٤:٠٤ / Code: ٣٤٠٠ / Number: 46

خروج